Powdery mildew on a tomato leaf. White plaque on leaves. Close up.

Powdery mildew on a tomato leaf. White plaque on leaves. Close up.

Powdery mildew on a tomato leaf. White plaque on leaves. Close up.